logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนการปฏิบัติงานประจำปี

 • แผนปฏิบัติงานการเร่งรัดติดตามการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  1 กันยายน 2563
 • การดำเนินโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจำปี 2563
  1 กันยายน 2563
 • การจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินราชพัสดุรายทะเบียนผู้เช่าในภูมิภาค
  1 กันยายน 2563