logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายใน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ดแห่งใหม่ (แบบที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  18 เมษายน 2567
 • ยกเลิกประกาศประกวดซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ดแห่งใหม่ (แบบที่ 1)
  10 เมษายน 2567
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายใน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ดแห่งใหม่ (แบบที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  26 มีนาคม 2567
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นทีร้อยเอ็ด (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  13 กันยายน 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ.1494 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  30 มิถุนายน 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ.1493 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  30 มิถุนายน 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ.1474 ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
  30 มิถุนายน 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ.50 ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
  28 มิถุนายน 2566
 • ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน รอ.45 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
  22 กุมภาพันธ์ 2566
 • ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน
  9 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ.2063 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
  25 มิถุนายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศราคากลางรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล
  12 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  4 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
  26 ธันวาคม 2561
 • ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล.2ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
  21 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนก่ารซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  20 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เรื่อง การขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ.1205 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
  28 กันยายน 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding:e-bidding)
  5 มิถุนายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เรื่องการขายทอดตลาดวัสดุบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ดฯ
  19 เมษายน 2561
 • สอบราคาซ่อมแซมและต่อเติมบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
  11 ธันวาคม 2556