logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.๔
  10 มีนาคม 2560
 • แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ แบบ ธร.3801
  4 มีนาคม 2558
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง แบบ ทร.11
  4 มีนาคม 2558
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ แบบ ทร.05
  4 มีนาคม 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แบบ ทร.04
  4 มีนาคม 2558
 • แบบสำรวจรายการที่ดิน แบบ ทร.03
  4 มีนาคม 2558
 • แบบฟอร์ม
  3 มิถุนายน 2557
หมวดหมู่เอกสาร