logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2559
  5 มกราคม 2560
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
  14 ธันวาคม 2559
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2559
  14 ธันวาคม 2559
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2559
  28 กันยายน 2559
 • รายงาน มาตรการให้ความช้วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม 2559
  11 สิงหาคม 2559
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน กรฎาคม 2559
  26 กรกฎาคม 2559
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
  1 กรกฎาคม 2559
 • 1 มิถุนายน 2559 รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  8 มิถุนายน 2559
 • 1 มิถุนายน 2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนและผู้เช่าที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
  8 มิถุนายน 2559