logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศย์/ภารกิจ/พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์
           บริการทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพด้วยหลักธรรมมาภิบาลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มั่งคั่งและยั่งยืน
 
ภารกิจภายในส่วน

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุมีหน้าที่ 

 1. อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 2. อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
 3. ควบคุมและบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 5. ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
 6. การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงือนไขการประมูล การจัดทำสัญญา การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร
 7. การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 8. การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 9. การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 10. การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 11. การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 12. การพิจารณาเรื่องคำร้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดประโยชน์
 13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 14. จัดทำข้อมูลงานจัดประโยชน์ลงในระบบคอมพิวเตอร์

ส่วนจัดการฐานข้อมูลมีหน้าที่ 

 1. จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 2. ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
 3. ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย
 4. จัดเก็บรักษาและจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ
 5. อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 6. เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายเวนคืน หรือกฎหมายอื่น
 7. การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจากการจัดให้เช่า
 8. ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์
 9. การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง คูเมือง ในภาคสนาม
 10. จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
 11. ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 12. จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 13. จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 14. ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่
 15. ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
 16. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 17. ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุ
 18. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
 19. ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
 20. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 21. ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 22. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินในเขตพื้นที่
 23. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 24. ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์และจังหวัด
ส่วนบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่
 1. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ให้เป็นไปตามคำสั่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 3. จัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตรประจำตัวผู้เช่า
 4. จัดทำสัญญาเช่า
 5. ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ และจัดทำบัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรวบรวมเงินนำส่งหรือนำฝากคลังจังหวัด
 6. เร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท
 7. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี ดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ
 8. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันการเช่าและค่าภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
 10. จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญาเช่าเงินค้างชำระ และภาษีต่าง ๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ
 11. ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
 12. จัดทำด้านการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS
 13. ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
 14. ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด
 15. พิมพ์หนังสือราชการ ตรวจทานหนังสือราชการ ถ่ายเอกสารและควบคุมการถ่ายเอกสาร
 16. ดำเนินการด้านบุคลากร ตรวจ และรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติราชการในพื้นที่
 17. ดำเนินการเบิก จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
 18. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
 19. บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับการสารสนเทศ ตลอดจนตารางรายงานคำสั่ง 
  จากกรมธนารักษ์จากจดหมายอิเลคทรอนิค (E-mail) รายงานธนารักษ์พื้นที่
 20. ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ ตลอดจนรับส่งทะเบียนและเสนอหนังสือ
 21. ดำเนินการจัดเก็บหนังสือเวียน คำสั่งกรมธนารักษ์และทั่วไป หรือกำกับการเก็บและค้นหา
 22. ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
 23. ปฏิบัติงานด้านพัสดุตามทะเบียนฯ
 24. จัดทำแผนและผลการประหยัดพลังงาน
 25. ดูแลรักษารถยนต์ประจำสำนักงานให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 26. จัดทำรายการเพื่อซ่อมแซมบำรุงยานพ
 27. จัดทำบันทึกรายการใช้รถ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ
 28. รับ ส่ง ลงทะเบียน เสนอหนังสือ
 29. เก็บและค้นหาหนังสือเวียน พิมพ์ตรวจทานหนังสือราชการ จัดเอกสาร ราชการ
 30. ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของทางราชการทุกคัน
 31. ปรุ โรเนียว ถ่ายเอกสาร
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินมีหน้าที่
 1. กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังและงบประมาณในงานที่รับผิดชอบ
 2. ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน
 3. ควบคุม ตรวจสอบ บริหารงานเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน เช่น 
  - การสำรวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด 
  - วิเคราะห์ค่าตัวแปรและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาทรัพย์สิน 
  - จัดทำการประเมินราคาทรัพย์สิน และปรับราคาประเมินทรัพย์สินให้เป็นราคาปัจจุบัน 
  - จัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อการประเมินทรัพย์สินให้เป็น 
  - จัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 
  - เผยแพร่ข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการ และเอกชน เป็นต้น
 4. พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และ 
  ดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
 5. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
 6. ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ และจังหวัดหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติงานร่วมกัน
พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด และได้มาตรฐานสากล
 4. ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ดี ตามหลักเชิงอนุรักษ์ เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทยได้รับความรู้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ และให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ
19 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 2017 ครั้ง