logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  9 สิงหาคม 2560
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  9 สิงหาคม 2560
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560
  6 มิถุนายน 2560
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560
  21 เมษายน 2560
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
  5 มีนาคม 2560
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560
  5 กุมภาพันธ์ 2560
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
  7 มกราคม 2560
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม , พฤศจิกายน 2559
  14 ธันวาคม 2559
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 2559
  6 ตุลาคม 2559
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม 2559
  5 กันยายน 2559
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  2 สิงหาคม 2559
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559
  2 สิงหาคม 2559
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  8 มิถุนายน 2559
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559
  10 พฤษภาคม 2559
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559
  5 เมษายน 2559
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  7 มีนาคม 2559
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2559
  8 กุมภาพันธ์ 2559
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม , พฤศจิกายน, ถึง ธันวาคม 2558
  5 มกราคม 2559
 • ยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กันยายน 2558
  7 ตุลาคม 2558
 • ยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน สิงหาคม 2558
  4 กันยายน 2558
 • ยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
  6 สิงหาคม 2558
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558
  7 กรกฎาคม 2558
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
  4 มิถุนายน 2558
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน เมษายน 2558
  6 พฤษภาคม 2558
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558
  7 เมษายน 2558
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
  5 มีนาคม 2558
 • รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนกรมธนารักษ์ ประจำเดือน มกราคม 2558
  9 กุมภาพันธ์ 2558
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
  8 มกราคม 2558
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
  9 ธันวาคม 2557
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน ตุลาคม 2557
  9 พฤศจิกายน 2557
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนกันยายน 2557
  7 ตุลาคม 2557
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
  4 กันยายน 2557
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
  6 สิงหาคม 2557
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
  21 กรกฎาคม 2557
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
  5 มิถุนายน 2557
 • ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน เมษายน 2557
  14 พฤษภาคม 2557
 • ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 ประจำเดือน มีนาคม 257
  6 เมษายน 2557
 • ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 ประจำเดือน ธันวาคม 2556
  6 เมษายน 2557
 • ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
  4 มีนาคม 2557
 • ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน มกราคม 2557
  6 กุมภาพันธ์ 2557