logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ประกาศร่าง TOR

  • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    19 ธันวาคม 2561